Chào các bạn, lại là mình đây. 
Bạn đang tìm kiếm cách thay thế cụm từ Advantages vs Disadvantages trong Writing và Speaking? Hãy thử:

■    reasons for sth vs. reasons against sth  /ˈriːz(ə)nz/
■    arguments for sth vs. arguments against sth  /ˈɑː(r)ɡjʊmənts/
■    strengths of sth/to do sth vs. weaknesses of /in sth /streŋθs/ vs. /ˈwiːknəsɪz/
■    pluses of sth vs. minuses of sth /plʌsɪz/ vs. /ˈmaɪnəsɪz/
■    plus factors of sth vs. minus factors of sth /ˈplʌs fæktə(r)z/ vs. /ˈmaɪnəs fæktə(r)z/
■    pros of sth vs. cons of sth /prəʊz/ vs. /kɒnz/
■    benefits of sth vs. drawbacks of sth /ˈbenɪfɪts/ vs. /ˈdrɔːˌbæks/
■    good points of sth vs. bad points of sth  /ˈɡʊd pɔɪnts/ vs. /ˈbæd pɔɪnts/
■    profits in sth/doing sth vs. hindrances to sth  /ˈprɒfɪts/ vs. /
ˈhɪndrənsɪz/
■    assets to sth vs. impediments to sth  /ˈæsets/ vs. /ɪmˈpedɪmənts/
■    conveniences of sth vs. inconveniences of sth /kənˈviːniənsɪz/ vs. /ˌɪnkənˈviːniənsɪz/
■    strong points of sth vs. weak points of sth /ˈstrɒŋ pɔɪnts/ vs. /
ˈwiːk pɔɪnts/


Mở rộng tí nhé:
Advantages:
■    blessing of sth /ˈblesɪŋ/
■    value of sth /ˈvæljuː/
■    plus point of sth  /ˈplʌs pɔɪnt/
■    virtue of sth/in doing sth  /ˈvɜː(r)tʃuː/
■    boon to/for sth /buːn/


Disadvantage:
■    liability to sth /ˌlaɪəˈbɪləti/
■    handicap to/of sth /ˈhændiˌkæp/
■    limitation of sth /ˌlɪmɪˈteɪʃ(ə)n/
■    disamenity /ˌdɪsəˈmiːnɪti/ (sử dụng tốt nhất ở cuối cụm từ, e.g. Two main sources of disamenity are tourism and weather.)
■    flaw in sth /flɔː/
■    defect in sth /ˈdiːfekt/
■    trouble with sth /ˈtrʌb(ə)l/
■    catch in sth /kætʃ/
■    disbenefit of/to sth /dɪsˈbɛnɪfɪt/ (formal)
■    downside of sth /ˈdaʊnˌsaɪd/ (informal)

 

Đang tải bình luận,....