Chào các bạn, lại là mình đây. 

[ MỞ RỘNG VỐN TỪ VỰNG-PHẦN 2] Nếu bạn vẫn luôn tìm kiếm từ thay thế cho many hay much, hãy thử:
UN = Uncountable Noun, CN = Countable Noun

 1.           a lot of/lots of + UN/CN /əˈlɒt əv & ˈlɒts əv/
 2.           a great/large amount of + UN /əˈ ɡreɪt/lɑː(r)dʒ əˈmaʊnt əv/
 3.           plenty of + UN/CN /ˈplenti əv /
 4.           ample + UN /ˈæmp(ə)l/ = enough
 5.           copious + UN/CN /ˈkəʊpiəs/
 6.           plentiful + UN/CN /ˈplentɪf(ə)l/
 7.           abundant in + UN/CN /əˈbʌndənt/
 8.           numerous + CN /ˈnjuːmərəs/
 9.           a great/good deal of + UN /əˈɡreɪt/ɡʊd diːl əv/
 10.           countless + CN /ˈkaʊntləs/
 11.           innumerable + CN /ɪˈnjuːmərəb(ə)l/
 12.           a multitude of + CN /ə ˈmʌltɪˌtjuːd əv/
 13.           multitudinous + CN /ˌmʌltɪˈtjuːdɪnəs/
 14.           profuse + CN /prəˈfjuːs/
 15.           an abundance of  + CN/UN /ən əˈbʌndəns əv/
 16.           several + CN /ˈsev(ə)rəl/
 17.           multiple + CN /ˈmʌltɪp(ə)l/
Đang tải bình luận,....