Common Idioms To Improve Your IELTS Score – Topic : Knowledge And Understanding1. Up to speed
If you are up to speed, you have all the latest information about something.
We try to keep people entertained and up to speed with what’s going on in town.
NOTE: You can say that you bring someone up to speed, or that they get up to speed when you give them all the latest information about something.
I guess I should bring you up to speed on what’s been happening since I came to see you yesterday. The president has been getting up to speed on foreign policy.

2. get the hang of something
If you get the hang of activity, you learn how to do it well. [INFORMAL]
After a few months, you will start getting the hang of the language and expressing yourself quite well.

3. get the picture
If you get the picture, you understand what is happening in a situation. [INFORMAL]
NOTE: This expression is often used when someone does not understand something immediately.
Anna was giggling. She was beginning to get the picture.

4. get the wrong end of the stick or get hold of the wrong end of the stick
If someone gets the wrong end of the stick or gets hold of the wrong end of the stick, they completely misunderstand a situation or something that is said. [INFORMAL]
Did I get hold of the wrong end of the stick? Was that not what he meant?

5. get your head around something or get your head around something
If you get your head around a fact or an idea, you succeed in understanding it or accepting it. [BRITISH, INFORMAL]
At first, people laughed at me because they simply could not get their heads around what I was telling them.
It’s hard to get your head round figures this big.

6. go in one ear and out the other
If something that you tell someone goes in one ear and out the other, they pay no attention to it, or forget about it immediately.
I’ve told him so many times – it just goes in one ear and out the other.

7. a grey area
If you call something a grey area, you mean that it is unclear, for example, because nobody is sure how to deal with it, or it falls between two separate categories of things.
Tabloid papers paint all sportsmen as heroes or villains. There is no grey area in between.

8. not have a clue
If you do not have a clue about something, you do not know anything about it, or you have no idea what to do about it. [INFORMAL]
I don’t have a clue what I’m supposed to be doing.

9. jump to conclusions
If someone jumps to conclusions, they decide too quickly that something is true, when they do not know all the facts.
Forgive me. I thought you were married. I shouldn’t jump to conclusions.
NOTE: You can also say that someone ‘jumps to a/the conclusion’.
I didn’t want her to jump to the conclusion that the divorce was in any way her fault.
NOTE: People sometimes use ‘leap’ instead of ‘jump’.
The medical establishment was careful not to leap to conclusions.

10. put two and two together
If you put two and two together, you correctly guess the truth about something from the information that you have.
He put two and two together and guessed what the police were searching for.
NOTE: You can say that someone puts two and two together and makes five, to mean that they guess something more exciting or interesting than the truth.
Mr. Lane’s solicitor said that the police had put two and two together and made five.

11. read between the lines
If you read between the lines, you understand what someone really means, or what is really happening in a situation, even though it is not stated openly.
He didn’t go into details, but reading between the lines it appears that he was forced to leave.
NOTE: You can also talk about what is between the lines.
He didn’t give a reason, but I sensed something between the lines.

12. take something on board
If you take an idea, suggestion, or fact on board, you understand it or accept it. [BRITISH]
NOTE: The literal meaning of this expression is to take something onto a boat or ship.
I listened to them, took their comments on board, and then made the decision.
Đang tải bình luận,....
TỔNG HỢP 100+ ĐỀ IELTS READING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 100+ ĐỀ IELTS READING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 100+ ĐỀ IELTS READING CHẤT LƯỢNG. Chúc mừng bạn vì đã ghé thăm bài viết này, tôi là Khang IELTS, hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tài liệu tổng hợp hơn 100 đề IELTS Reading chất lượng giúp bạn tự học IELTS tốt nhất Một số ghi chú quan trọng khi học IELTS READING: 1-Phát triển kỹ năng cho từng dạng câu hỏi trong bài đọc: đừng chỉ skim và scan. Hãy thật sự hiểu một bài đọc được cấu trúc thế nào: đâu là câu chủ đề, đâu là những ý hỗ trợ và ví dụ. 2- Phát triển kỹ năng đọc tốc độ của bạn: hãy bấm giờ bản thân và giảm dần thời gian đọc một đoạn văn. 3- Phát triển vốn từ vựng: thay vì chỉ làm bài và dò đáp án thì hãy thay bằng đọc và phân tích từ vựng "hay" và thật :sự hiểu bài đọc.  4- Practice makes perfect: luyện đọc thật chăm và thường xuyên. Kỷ luật bản thân và  tạo thành thói quen đọc hiểu mỗi ngày. Bạn hãy nhớ rằng: "Không có thành công qua một đêm" - overnight success. 5- Hãy tự thưởng: trân trọng từng giai đoạn bản thân vì đã giỏi hơn mỗi ngày.

TỔNG HỢP 50+ IELTS LISTENING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 50+ IELTS LISTENING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP 50+ IELTS LISTENING CHẤT LƯỢNG (CÓ ĐÁP ÁN) Chúc mừng bạn vì đã ghé thăm bài viết này, tôi là Khang IELTS, hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tài liệu tổng hợp hơn 50+ đề thi IELTS Listening chất lượng giúp bạn tự học IELTS tốt nhất. 7 TIPS QUAN TRỌNG NHẤT TRONG IELTS LISTENING: 1- Luôn luôn xác định loại từ (phần điền từ) và bối cảnh bài nghe. Điều này sẽ giúp bạn nghe chính xác hơn và điền đáp án chuẩn hơn. 2- Tập trung, hãy thật sự tập trung. 3- Lắng nghe word indicators. 4- Hãy luyện tập ghi chú nhanh để tiết kiệm thời gian. 5- Tập trung nhớ các câu hỏi, từ khoá (đặc biệt là câu hỏi Multiple Choice). 6- Luôn kiểm tra thật kỹ lỗi chính tả. 7- Đừng để trống bất kỳ câu trả lời nào!