proliferation

GIỎI TIẾNG ANH – CHUẨN IELTS – HỌC IELTS MASTER
http://ieltsmasterhcm.com

proliferation (noun) – sự phát triển hoặc tăng lên nhanh chóng

proliferation /prəˌlɪf.əˈreɪ.ʃən/
📚(noun) the rapid increase or spread of something.
📚E.g The proliferation of smartphones over the past decade has dramatically changed the way we communicate.

KHANG IELTS- TỰ HỌC IELTS THEO PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 4.0 – CẢI THIỆN TỪ MẤT GỐC (Hotline: 0969.979.099) 

Author

Khang Tran

Leave a comment

Your email address will not be published.